Budowa lub naprawa dróg wymaga zasto­so­wa­nia odpo­wied­nich narzę­dzi i maszyn. Obec­nie coraz nowo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie pozwa­lają na jesz­cze szyb­szą reali­za­cję takich robót, a jed­no­cze­śnie speł­niają bar­dzo restryk­cyjne normy budow­lane. Poni­żej przed­sta­wimy nowo­cze­sne prze­ci­narki dro­gowe.

Prze­ci­narki dro­gowe

Przecinarki drogowe są sto­so­wane przy robo­tach dro­go­wych oraz przy napra­wie nawierzchni wyko­na­nych z betonu lub asfaltu.

Możemy także za ich pomocą ciąć gra­nit, mar­mur, kamie­nie natu­ralne czy gotowe pre­fa­bry­katy.

Czę­sto są wyko­rzy­sty­wane do wyrów­ny­wa­nia płyt, kra­węż­ni­ków czy kostki bru­kowe.

Prze­ci­narki dro­gowe muszą mieć trwałą i wytrzy­małą kon­struk­cję, która może prze­no­sić odpo­wied­nie drga­nia pod­czas pracy.

Warto zapo­znać się ze wska­zów­kami doty­czą­cymi pra­wi­dło­wego użyt­ko­wa­nia, aby wyeli­mi­no­wać ewen­tu­alne awa­rie czy uszko­dze­nia.

Dzia­ła­nie prze­ci­narek dro­gowych

Przecinarki drogowe to spe­cja­li­styczny sprzęt, które służą do obróbki mate­riału na placach robót dro­go­wych. Cała ich kon­struk­cja wyko­nana jest w solid­nej i trwa­łej obu­do­wie z metalu. Zasad­ni­czymi ele­men­tami tych urzą­dze­ń są bar­dzo wydajne sil­niki oraz wyso­kiej jako­ści tar­cze dia­men­towe. Moc sil­nika dobie­rana jest do rodzaju tar­czy i głę­bo­ko­ści cię­cia.

Sil­nik prze­nosi napęd na tar­czę tnącą, która wpra­wiona w ruch wyko­nuje pre­cy­zyjne cię­cie na asfal­cie, beto­nie lub kamie­niu. Kon­struk­cja samej prze­ci­narki pozwala ope­ra­to­rowi na swo­bodne manew­ro­wa­nie i dokładną pracę na danej nawierzchni dro­gowej.

Na tar­czę dia­men­tową dzia­łają bar­dzo duże naprę­że­nia i obcią­że­nia, które prze­kła­dają się na jej duże nagrze­wa­nie pod­czas pracy. Oczy­wi­ście cięta powierzch­nia także pod­lega dużemu nagrze­wa­niu.

Do neu­tra­li­za­cji tych nie­ko­rzyst­nych efek­tów, uży­wane jest chło­dze­nie za pomocą wody lub powie­trza. Chło­dze­nie gwa­ran­tuje bar­dziej rów­no­mierną i wydajną pracę, a także lep­sze wyko­rzy­sta­nie uży­wanego mate­riału.

Rodzaje prze­ci­na­rek do prac dro­go­wych

Przecinarki drogowe dzie­limy ze względu na rodzaj zasto­so­wanego napędu na:

  • z napę­dem spa­li­no­wym, czyli napę­dzane ole­jem lub ben­zyną;

  • z napę­dem elek­trycz­nym.

Za ich pomocą możemy ciąć wyso­kiej jako­ści mate­riały uży­wane do budowy i naprawy dróg przy zacho­wa­niu dużej dokład­no­ści.

Wybór prze­ci­narki do prac dro­go­wych

Klu­czowe para­me­try do roz­wa­że­nia to głę­bo­kość cię­cia oraz prze­wi­dy­wana wiel­kość powierzchni do obróbki. Do tych para­me­trów dobie­ramy prze­ci­narkę z odpo­wied­nią tar­czą tnącą oraz opty­malną mocą sil­nika.